-d8-b3-d9-86-d8-af-d8-b1-d9-85–d8-a7-d8-af-d9-88-d8-a7-d8-b1-d8-af–d8-aa-d8-b1-db-8c-d8-b2-d9-88-d9-85-db-8c–d9-86-d9-88-d8-b2-d8-a7-d8-af-d8-a7-d9-86

d8 b3 d9 86 d8 af d8 b1 d9 85 d8 a7 d8 af d9 88 d8 a7 d8 b1 d8 af d8 aa d8 b1 db 8c d8 b2 d9 88 d9 85 db 8c d9 86 d9 88 d8 b2 d8 a7 d8 af d8 a7 d9 86 300x241 - -d8-b3-d9-86-d8-af-d8-b1-d9-85--d8-a7-d8-af-d9-88-d8-a7-d8-b1-d8-af--d8-aa-d8-b1-db-8c-d8-b2-d9-88-d9-85-db-8c--d9-86-d9-88-d8-b2-d8-a7-d8-af-d8-a7-d9-86

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا