توصیه های تغذیه ای در پیشگیری از بیماری های تنفسی و COVID-19

وضعیـت تغذیـه ای میزبـان نقش مهمـی در دفاع مقابل بیمـاری های عفونـی دارد و بنابـر شـواهد پیشـنهاد مـی گـردد بیمـاران آلـوده بـه ۱۹-COVID قبـل از اجـرای درمـان عمومـی بررسـی شـوند.

 • بـه منظـور افزایـش سـطح ایمنـی بـدن روزانـه از منابـع غذایـی شـامل انواع میوه ها و سـبزی ها از جمله سـبزی های برگ ویتامین C سـبز ماننـد سـبزی خـوردن، انـواع کلـم، گل کلـم، گوجـه فرنگـی، جوانـه هـای گنـدم، ماش و شـبدر، انـواع مرکبـات (لیموتـرش، لیمو شـیرین، پرتقال، نارنگی و نارنج)، کیوی و دیگر میوه ها و سـبزی ها استفاده شود.
 • بـا توجـه بـه ایـن کـه پیـاز خـام حـاوی ویتامیـن C می باشـد ،روزانـه همـراه با غـذا اسـتفاده گردد و همچنین در تهیـه سـوپ یـا آش از شـلغم که حـاوی ویتامین C اسـتفاده گردد.
 • بـا توجـه به نقـش ویتامیـن هـای E و A در تقویت سیسـتم ایمنی بـدن روزانـه از منابـع غذایـی ویتامیـن A (منابع گیاهی شامل انواع سبزی ها و میوه های زرد و نارنجی از قبیل هویج،کدوحلوایی،موز و انواع مرکبات و منابع حیوانی مانند زرده تخم مرغ،شیر،لبنیات) و منابع غذایی ویتامینE (روغن های های مایع ملنند کانولا،آفتابگردان و ذرت)استفاده شود.

940531 318 300x200 - توصیه های تغذیه ای در پیشگیری از بیماری های تنفسی و COVID-19

 • از خـوردن غذاهـای چرب و شـور از جمله انواع تنقلات شـور، انـواع کنسـروها و شـورها و انـواع سوسـیس و کالبـاس تا حـد امکان خـودداری گردد.
 • روزانـه مـی تـوان بـا اسـتفاده از منابـع غذایـی حـاوی ویتامین D (ماهـی هـای چـرب، لبنیـات و زرده تخـم مـرغ) بـه افزایـش سـطح ایمنـی بـدن کمـک کرد.
 • روزانـه سـبزی یـا سالاد ترجیحا همراه بـا آب لیموتـرش یا آب نارنـج تازه اسـتفاده گردد.
 • کمبـود ریـز مغـذی هایـی مثـل آهـن و روی هم سیسـتم ایمنی بـدن را تضعیـف مـی کنـد. از منابـع غذایـی ایـن دو ریـز مغـذی مثل حبوبـات بیشـتر مصرف شـود.
 • اسـید هـای چـرب غیر اشـباع واسـطه های مهمـی بـرای التهاب و پاسـخهای ایمنـی تطبیقی هسـتند. امـگا ۳ و امگا ۶ موجب بهبود اثـرات ضـد التهابـی مـی شـوند کـه به میـزان بالایی در روغـن ماهی یافـت مـی شـوند. بنابرایـن امـگا-۳ می تواند به عنوان یکی از مداخلات بالقـوه ایـن ویـروس جدیـد مـورد توجـه قـرار گیرد.

چرب ضروری امگا 3 1 300x200 - توصیه های تغذیه ای در پیشگیری از بیماری های تنفسی و COVID-19

 • مصـرف شـش تا هشـت لیـوان آب آشـامیدنی سـالم و یا سـایر مایعـات بـه صـورت روزانـه توصیـه مـی شـود. نوشـیدن مایعـات بـه انـدازه کافـی و فـراوان بـه حفـظ ایمنـی بـدن کمـک مـی کند.
 • ویـروس کرونا در شـرایط انجماد بسـیار پایدار بـوده و در دمای منفـی ۲۰ درجه سـانتی گراد می تواند تا دو سـال زنـده بماند. با توجه بـه ایـن که ویـروس کرونا در دمای پایین و فریز شـده پایدار هسـتند، بهداشـت و ایمنـی مـواد غذایـی مـی توانـد از انتقـال آن از طریق غذا پیشگیری نماید.
 • ویـروس کرونـا بـه دمـای معمولـی پخـت (۷۰درجـه سـانتی گـراد) حسـاس مـی باشـند. بنابرایـن، بـه عنوان یـک اصل کلـی باید از مصـرف محصولات حیوانـی (شـیر،تخم مرغ،گوشـت قرمز،مرغ و ماهـی) خـام و کامـل پختـه نشـده اجتنـاب کـرد. در صورتـی کـه محصولات گوشـتی کاملا پختـه باشـد و با دسـت های تمیـز آماده شـود ایمن اسـت.
 • بـه هنـگام اسـتفاده و اماده سـازی مواد خـام حیوانی(شـیر خام و گوشـت یا سـایر فـراورده های حیوانـی) برای جلوگیـری از آلودگی سـایر مواد غذایی ضروری اسـت دسـت های خود را کامل بشـویید.
 • از تختـه و چاقـوی جداگانـه بـرای خـرد کـردن گوشـت خام و مـواد غذایی پخته اسـتفاده شـود.
 • از بـازار هـای حیوانـات زنده بازدید نکنید و از تماس مسـتقیم با حیوانات خـودداری کنید.
 • از ذبـح ، فـروش، تهیه یا مصرف گوشـت حیوانات اهلی مریض و مرده با علل ناشـناخته پرهیز نمایید.
 • از ظروف، قاشق و چنگال شخصی استفاده کنید.
 • امـکان انتقـال کرونا ویـروس از طریق بسـته هـای غذایی وجود دارد و توصیـه مـی شـود قبـل از مصـرف بسـته هـا نیز بایسـتی شسـته شود.
 • خرید مواد غذایی فله ای یا باز ممنوع گردد.
 • از دسـت به دسـت کردن مـواد غذایی و سـاندویچ های خانگی و یـا تهیه شـده در مدرسـه توسـط دانـش آمـوزان و یا فروشـنده جدا خودداری شـود.
 • از توزیـع هـر گونه فراورده های کنسـروی یا فرآوری شـده مثل سوسـیس،کالباس و غیره در مدارس خودداری شود.

8090035 184 300x200 - توصیه های تغذیه ای در پیشگیری از بیماری های تنفسی و COVID-19

 • بـه دانـش آمـوزان توصیه شـود از مایعـات بیشـتر و ترجیحا آب های معدنی که قبل از مصرف بطری آن شسـته شـده اسـت اسـتفاده کنند.
 • تنهـا راه اطمینان از آلوده نبودن نان، حـرارت دادن مجدد آن در منـزل قبـل از مصرف اسـت و درجه حـرارت پایین حتـی فریز کردن ویـروس های موجـود در نـان را از بین نمی برد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا