توصیه های تغذیه ای در پیشگیری از بیماری های تنفسی و COVID-19

وضعیـت تغذیـه ای میزبـان نقش مهمـی در دفاع مقابل بیمـاری های عفونـی دارد و بنابـر شـواهد پیشـنهاد مـی گـردد بیمـاران آلـوده بـه ۱۹-COVID قبـل از اجـرای درمـان عمومـی بررسـی شـوند.

 • بـه منظـور افزایـش سـطح ایمنـی بـدن روزانـه از منابـع غذایـی شـامل انواع میوه ها و سـبزی ها از جمله سـبزی های برگ ویتامین C سـبز ماننـد سـبزی خـوردن، انـواع کلـم، گل کلـم، گوجـه فرنگـی، جوانـه هـای گنـدم، ماش و شـبدر، انـواع مرکبـات (لیموتـرش، لیمو شـیرین، پرتقال، نارنگی و نارنج)، کیوی و دیگر میوه ها و سـبزی ها استفاده شود.
 • بـا توجـه بـه ایـن کـه پیـاز خـام حـاوی ویتامیـن C می باشـد ،روزانـه همـراه با غـذا اسـتفاده گردد و همچنین در تهیـه سـوپ یـا آش از شـلغم که حـاوی ویتامین C اسـتفاده گردد.
 • بـا توجـه به نقـش ویتامیـن هـای E و A در تقویت سیسـتم ایمنی بـدن روزانـه از منابـع غذایـی ویتامیـن A (منابع گیاهی شامل انواع سبزی ها و میوه های زرد و نارنجی از قبیل هویج،کدوحلوایی،موز و انواع مرکبات و منابع حیوانی مانند زرده تخم مرغ،شیر،لبنیات) و منابع غذایی ویتامینE (روغن های های مایع ملنند کانولا،آفتابگردان و ذرت)استفاده شود.

940531 318 300x200 - توصیه های تغذیه ای در پیشگیری از بیماری های تنفسی و COVID-19

 • از خـوردن غذاهـای چرب و شـور از جمله انواع تنقلات شـور، انـواع کنسـروها و شـورها و انـواع سوسـیس و کالبـاس تا حـد امکان خـودداری گردد.
 • روزانـه مـی تـوان بـا اسـتفاده از منابـع غذایـی حـاوی ویتامین D (ماهـی هـای چـرب، لبنیـات و زرده تخـم مـرغ) بـه افزایـش سـطح ایمنـی بـدن کمـک کرد.
 • روزانـه سـبزی یـا سالاد ترجیحا همراه بـا آب لیموتـرش یا آب نارنـج تازه اسـتفاده گردد.
 • کمبـود ریـز مغـذی هایـی مثـل آهـن و روی هم سیسـتم ایمنی بـدن را تضعیـف مـی کنـد. از منابـع غذایـی ایـن دو ریـز مغـذی مثل حبوبـات بیشـتر مصرف شـود.
 • اسـید هـای چـرب غیر اشـباع واسـطه های مهمـی بـرای التهاب و پاسـخهای ایمنـی تطبیقی هسـتند. امـگا ۳ و امگا ۶ موجب بهبود اثـرات ضـد التهابـی مـی شـوند کـه به میـزان بالایی در روغـن ماهی یافـت مـی شـوند. بنابرایـن امـگا-۳ می تواند به عنوان یکی از مداخلات بالقـوه ایـن ویـروس جدیـد مـورد توجـه قـرار گیرد.

اسیدهای چرب ضروری امگا 3 1 300x200 - توصیه های تغذیه ای در پیشگیری از بیماری های تنفسی و COVID-19

 • مصـرف شـش تا هشـت لیـوان آب آشـامیدنی سـالم و یا سـایر مایعـات بـه صـورت روزانـه توصیـه مـی شـود. نوشـیدن مایعـات بـه انـدازه کافـی و فـراوان بـه حفـظ ایمنـی بـدن کمـک مـی کند.
 • ویـروس کرونا در شـرایط انجماد بسـیار پایدار بـوده و در دمای منفـی ۲۰ درجه سـانتی گراد می تواند تا دو سـال زنـده بماند. با توجه بـه ایـن که ویـروس کرونا در دمای پایین و فریز شـده پایدار هسـتند، بهداشـت و ایمنـی مـواد غذایـی مـی توانـد از انتقـال آن از طریق غذا پیشگیری نماید.
 • ویـروس کرونـا بـه دمـای معمولـی پخـت (۷۰درجـه سـانتی گـراد) حسـاس مـی باشـند. بنابرایـن، بـه عنوان یـک اصل کلـی باید از مصـرف محصولات حیوانـی (شـیر،تخم مرغ،گوشـت قرمز،مرغ و ماهـی) خـام و کامـل پختـه نشـده اجتنـاب کـرد. در صورتـی کـه محصولات گوشـتی کاملا پختـه باشـد و با دسـت های تمیـز آماده شـود ایمن اسـت.
 • بـه هنـگام اسـتفاده و اماده سـازی مواد خـام حیوانی(شـیر خام و گوشـت یا سـایر فـراورده های حیوانـی) برای جلوگیـری از آلودگی سـایر مواد غذایی ضروری اسـت دسـت های خود را کامل بشـویید.
 • از تختـه و چاقـوی جداگانـه بـرای خـرد کـردن گوشـت خام و مـواد غذایی پخته اسـتفاده شـود.
 • از بـازار هـای حیوانـات زنده بازدید نکنید و از تماس مسـتقیم با حیوانات خـودداری کنید.
 • از ذبـح ، فـروش، تهیه یا مصرف گوشـت حیوانات اهلی مریض و مرده با علل ناشـناخته پرهیز نمایید.
 • از ظروف، قاشق و چنگال شخصی استفاده کنید.
 • امـکان انتقـال کرونا ویـروس از طریق بسـته هـای غذایی وجود دارد و توصیـه مـی شـود قبـل از مصـرف بسـته هـا نیز بایسـتی شسـته شود.
 • خرید مواد غذایی فله ای یا باز ممنوع گردد.
 • از دسـت به دسـت کردن مـواد غذایی و سـاندویچ های خانگی و یـا تهیه شـده در مدرسـه توسـط دانـش آمـوزان و یا فروشـنده جدا خودداری شـود.
 • از توزیـع هـر گونه فراورده های کنسـروی یا فرآوری شـده مثل سوسـیس،کالباس و غیره در مدارس خودداری شود.

8090035 184 300x200 - توصیه های تغذیه ای در پیشگیری از بیماری های تنفسی و COVID-19

 • بـه دانـش آمـوزان توصیه شـود از مایعـات بیشـتر و ترجیحا آب های معدنی که قبل از مصرف بطری آن شسـته شـده اسـت اسـتفاده کنند.
 • تنهـا راه اطمینان از آلوده نبودن نان، حـرارت دادن مجدد آن در منـزل قبـل از مصرف اسـت و درجه حـرارت پایین حتـی فریز کردن ویـروس های موجـود در نـان را از بین نمی برد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا